Error executing the include macro (Page not found)

Често постављана питања

Можете ли да нам појасните који податак се уноси у поља Banka и ReklPodZaRek ?

ReklPodZaRek је податак за рекламацију код налога измирења из платног промета, дат је у изводу рачуна у дужини од 25 карактера на пример:

Како уносимо рачун који је подељен на два или више конта?

Уколико једну обавезу измирујете са више налога, у измирењу ћете унети више слогова (за исти Ид обавезе) са износом који сте измирили и одговарајући податак ReklPodZaRek као и датум под којим се реализује то измирење, а износи које уносите су они из извода под дговарајућим податком ReklPodZaRek. Збир тих износа у измирењу треба да је једнак износу обавезе.

Како уносимо измирење ако смо више рачуна платили једним налогом?

Уколико више обавеза измирујете једним налогом, у измирењу ће се податак ReklPodZaRek и датум под којим се реализује то измирење понављати, али ће бити везани за различите обавезе и имати различите износе чији је збир једнак износу са налога.

На коју адресу шаљемо XML file?

XML file не шаљете, него учитавате у Wеb апликацију РИНО.

Како да Вам проследимо проблем са реализацијом измирења.

Скините Excel апликацију и покушајте поново да експортујете фајл.

Када покушамо да унесемо обавезе, систем пријављује грешку и да xml фајл не садржи елементе измирења. Не разумемо зашто обавезу третира као измирење.

Поње Тип у заглављу XML-a садржи вредност “Izmirenje”. Скините Excel апликацију и покушајте поново да експортујете фајл.

Преузета обавеза је унета у РИНО апликацију када је примљен рачун (унет је износ са рачуна), али не може да се унесе измирење јер се податак за рекламацију који се уноси приликом измирења обавеза, односи на износ из предрачуна који је стварно и плаћен, а који се разликује од износа на рачуну. Ми други податак за рекламацију немамо осим оног када смо стварно платили обавезу. Како да евидентирамо измирење те обавезе?

Треба да измирите пријављену обавезу (рачун) у износу који је на рачуну. Уколико је у податку за рекламацију већи износ, ви треба да пријавите износ са рачуна, без обзира што сте више платили. Остаком из податка за рекламацију можете да измирите и неку другу обавезу.

Када смо покушали да учитамо измирења систем јавља да постоји грешка (у архиви платног промета на постоји дати налог).

Комерцијалне трансакције се у платном промету контролишу по следећим критеријумима:

Ово је само шири подскуп налога из архиве који долазе у обзир, међутим прави подскуп би требало да буде још ужи.
Уколико нисте требали да учитате обавезе, откажите их (врста посла О).

Да ли је за функционисање РИНО пројекта неопходно имати Microsoft Оffice или може и Open Оffice? Постоји ли могућност некаквог подешавања?

Microsoft Оffice шаблон је испоручен као помоћно средство корисницима са овим производом и потпуно је необавезујући. Excel апликација је тестирана на верзији Microsoft Оffice 2003 и новијим.

Апликација не прихвата две обавезе са истим бројем докумената.

За 1 ПИБ не може да се два пута унесе исти број документа. Обавеза може да се измири са више налога.

Вршио сам отказивање свих рачуна. Сад имам прблем не могу да додам те рачуне.

Отказану обавезу не треба поново да унесете, него да је измените.

На који начин да исправим податке о обавезама које су погрешно унете?

Можете да мењате (откажете) обавезу за које не постоји измирење обавезе. Исто је као код уноса, само је врста посла I (измена) или О (отказивање). Отказана обавеза се види у прегледу а поње Активност означава да ли је отказана или не.

Да ли се у апликацију уносе преузете обавезе по основу уговора са осигуравајућим кућама, пошто је тим уговором предвиђено плаћање на више рата?

Имајући у виду мишљење Министарства финансија и привреде Број: 011-00-00094/2013-16 од 29.3.2013. године, у апликацију РИНО не уносе се преузете обавезе на основу уговора са осигуравајућим друштвима.

Да ли основне школе достављају месечне извештаје Министарству финансија и привреде – Сектору за јавна предузећа?

Не. Наиме, Упутством о начину достављања обрасца месечних извештаја о роковима измирења обавеза jaвних прeдузeћa и зaвисних друштaвa кaпитaлa чиjи
jeoснивaч тo прeдузeћe према привредним субјектима, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама прописано је да јавна предузећа и зависна друштва чији је оснивач то предузеће имају обавезу достављања месечних извештаја, и то на начин прописан тим Упутством.

Да ли се у апликацију уносе обавезе корисника јавних средстава према судским вештацима, поротницима, адвокатима ?

Корисници јавних средстава у апликацију РИНО не уносе обавезе према судским вештацима, поротницима и адвокатима (који имају регистроване адвокатске канцеларије), јер та лица (повериоци), према дефиницији из члана 2. Закона, не спадају у привредне субјекте.

Где и како се подноси захтев за отварање приступих налога ?

У организационој јединици Управе за трезор у којој сте отворили подрачун, у овереном обрасцу који се налази на нашем сајту http://www.trezor.gov.rs/rino-cir.html.

Да ли корисници јавних средстава у РИНО треба да уносе рачуне јавних предузећа (градска топлана,пошта,комуналац...) ?

Новчане обавезе настале у комерцијалним трансакцијама између субјеката који припадају јавном сектору не евидентирају се у апликацији РИНО. Уколико сте унели обавезу према субјекту који припада јавном сектору, при покушају учитавања података о измирењу, програм неће прихватити податке. Такве евидентиране обавезе према јавном сектору треба отказати кроз апликацију.

Да ли се у апликацију РИНО уносе обавезе за авансна плаћања по испостављеној профактури или предрачуну?

Преузете обавезе које су извршене авансним плаћањем не уносе се у апликацију РИНО по профактури или предрачуну, већ се те обавезе уносе на основу добијеног рачуна/фактуре, када се уноси и податак о извршеном авансном плаћању те обавезе и то са датумом кад је то плаћање стварно извршено.

Да ли је преко апликације РИНО потребно извештавати и о обавезама које корисници јавних средстава измирују са рачуна сопствених прихода?

Обавеза за достављање података путем апликације РИНО односи се на све новчане обавезе корисника јавних средстава насталепо основу комерцијалних трансакција са привредним субјектима.

У ком року након преузимања новчане обавезе је потребно унети податке у апликацију РИНО?

Правилником је предвиђено да се подаци у апликацију уносе у року од три радна дана од дана преузимањановчане обавезе, или пријема документа за плаћање.Такође, Правилником је редвиђено да се подаци о измирењу новчане обавезе уносе у апликацију РИНО у року од три радна дана од дана измирења обавезе.

Шта се подразумева под комерцијалном трансакцијом?

Комерцијална трансакција представља уговорену трансакцију између јавног сектора и привредних субјеката, која се односи на испоруку добара, односно пружање услуга уз накнаду, у које се убрајају и грађевински и инвестициони радови.Ту спадају оне обавезе према приврдним субјектима које се измирују на терет економских класификација, 421,422,423,424,425,426,489,511,512,515,551, за кориснике јавних средстава који воде буџетско рачуноводство.

Да ли се у апликацију РИНО евидентирају новчане обавезе настале у комерцијалним трансакцијама између субјеката који припадају јавном сектору?

Новчане обавезе настале у комерцијалним трансакција између субјеката који припадају јавном сектору не евидентирају се у апликацији РИНО.

Да ли се у апликацију РИНО уносе новчане обавезе настале до 31.3.2013. године?

Не.

Које обавезе корисници јавних средстава пријављују путем апликације РИНО и од ког датума?

Корисници јавних средстава дужни су да извештавају о свим својим новчаним обавезама насталим на основу комерцијалних трансакција са привредним субјектима, почев од 31.3.2013. године.

Да ли су корисници јавних средстава типa 6,7 и 8 у обавези да користе апликацију РИНО?

Да ли се услуге ако су извршене у марту месецу или је роба испоручена у марту, а рачун достављен у априлу, уносе у Рино извештај?

Обавештавамо Вас да сва појашњења у вези поступања јавних предузећа можете наћи на сајту: http://www.trezor.gov.rs/rino-cir.html у делу -Правилник о обрасцу месецних извештаја о роковима измирења обавеза ЈП и Упутство за ЈП.

Који се датум узима као основ од кад се рачуна 45 дана, да ли је то датум са фактуре или датум пријема документа?

Чланом 3. став 3. Закона, утврђено је када почиње да тече рок из члана 4. став 1.